March 7, 2023

Let yourself be Wooed (Oi magazine)

-1 CAME TO VIETNAM 10 \’EARS AGO to work f« a dc-o.-dopment center. t ,a w th.-t therc Wll.’I a lot of talent and ft”JSOUl’CCI in […]
March 6, 2023

Harpers bazaar

61bài: quyên bùi. ảnh: nhân vật cung cấp.Giá trị cuộc sống và tình cảm ấm áp dànhcho gia đình là yếu tố tạo nên một Saskia […]
March 6, 2023

HAY TIN VÀO CHÍNH MÌNH! (ELLE- Vietnam)

Nghe nhu biêu ngil ho hào tit mçt chttdng trmh quáng cáo nào dó, nhttng qua cuçc trà chuyefn vá’i, co Saskia, dáy lq,i tra thành […]
March 6, 2023

People of the month – Interview with Saskia de Knegt founder of WOO

Saskia de Knegt is a designer and a businesswoman who puts together projects based on passion, quality, equality and “Savoir Faire.” Since 2012 Saskia proposes a […]