News and Media

STAY UP TO DATE

In the Press

March 7, 2023

Let yourself be Wooed (Oi magazine)

-1 CAME TO VIETNAM 10 \’EARS AGO to work f« a dc-o.-dopment center. t ,a w th.-t therc Wll.’I a lot of talent and ft”JSOUl’CCI in […]
March 6, 2023

Harpers bazaar

61bài: quyên bùi. ảnh: nhân vật cung cấp.Giá trị cuộc sống và tình cảm ấm áp dànhcho gia đình là yếu tố tạo nên một Saskia […]
March 6, 2023

HAY TIN VÀO CHÍNH MÌNH! (ELLE- Vietnam)

Nghe nhu biêu ngil ho hào tit mçt chttdng trmh quáng cáo nào dó, nhttng qua cuçc trà chuyefn vá’i, co Saskia, dáy lq,i tra thành […]
March 6, 2023

People of the month – Interview with Saskia de Knegt founder of WOO

Saskia de Knegt is a designer and a businesswoman who puts together projects based on passion, quality, equality and “Savoir Faire.” Since 2012 Saskia proposes a […]
March 16, 2021

Feel Good met de WOO Bottle Candles

Published by Vera- BeautyNL on 23 december 2013 / 3 responses Twee weken geleden opende World of Oppertunities, kortweg WOO, haar concept store aan de hippe […]
December 20, 2017

Deluxe Magazine

SASKIA DE KNEGT Vun Dap Niem Tin NHÜNG MÓN PHU KIÊN TINH XÃO, NHÜNG HOA VÄN TRANG TRíTi Mi, HAY BÔ QUÀ TÄNG THÜ CÔNG DÄC […]
September 8, 2016

The WOO concept (AsiaLIFE)

Brainchild of Saskia de Knegt, the WOO concept was conceived in 2009 and launched in 2012. Meaning ‘Worlds of Opportunities’ WOO is a premium impact brand […]